Svazek obcí Novoborska

Historie Svazku obcí Novoborska sahá do roku 1998, kdy vzniklo „Sdružení právnických osob pro rozvoj Novoborska“. Základním impulsem k tomuto kroku byla iniciativa zastupitelstev obcí v okolí Nového Boru, vycházející z potřeby společně řešit problémy stabilizace a dalšího rozvoje spolu sousedících měst a obcí, které svým rozsahem, finanční náročností, odbornými požadavky a všeobecným významem překračují rámec jedné i více obcí.

„Sdružení právnických osob pro rozvoj Novoborska“ se v roce 2001 přeměnilo postupem podle zákona o obcích na „Svazek obcí Novoborska“, jehož obecným předmětem činnosti, zakotveným ve stanovách, je koordinace postupu při realizaci společných záměrů, ochrana a prosazování společných zájmů a vytváření předpokladů pro vyvážený rozvoj zájmového území svazku, při aktivním využívání evropských, přeshraničních národních a krajských rozvojových programů.

V rámci České republiky se mikroregion Novoborska nachází v severním výběžku okresu Česká Lípa, z podstatné části na území Lužických hor, když svou severní hranicí sousedí se Spolkovou republikou Německo – Svobodnou spolkovou zemí Sasko. Jediným sousedním okresem je Děčín.

Svazek obcí Novoborska v současné době sdružuje celkem 14 venkovských obcí a 4 města, čímž pokrývá celé území ORP Nový Bor a okrajově zasahuje i do ORP Česká Lípa.

Dnešními členy jsou:

 • obce:
  1. Chotovice
  2. Krompach
  3. Kunratice u Cvikova
  4. Mařenice
  5. Nový Oldřichov
  6. Okrouhlá
  7. Polevsko
  8. Prysk
  9. Radvanec
  10. Skalice u České Lípy
  11. Sloup v Čechách
  12. Slunečná
  13. Svojkov
  14. Svor
 • města:
  1. Cvikov
  2. Česká Lípa
  3. Kamenický Šenov
  4. Nový Bor

Svazek obcí Novoborska byl v minulých obdobích příjemcem dotací z programu Phare CBC, Programu obnovy venkova, Interreg IIIA, Grantového fondu a Fondu investic Libereckého kraje, Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. V poslední době je velice úspěšným také v oblasti přeshraniční spolupráce a získávání dotací z Operačního programu Cíl3/ Ziel 3 Česká republika - Sasko.
Za dobu své existence Svazek obcí Novoborska zrealizoval úspěšně již více než 50 projektů.